Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Matos/Masei

Thursday, 16 July, 2020 - 6:05 pm

Upcoming Birthdays
 • Gavriel Abraham Gutierrez - 26 Tammuz
 • Moshe Dov Berger - 26 Tammuz
 • Rabbi Levi Lesches - 26 Tammuz
 • Rabbi Michy Rav-Noy - 28 Tammuz
 • Rabbi Mendel Eichenblatt - 29 Tammuz
 • Menachem Mendel Lerner - 29 Tammuz
 • Rabbi Shaya Lowenstein - 3 Av
 • Dr. Sholom Fine - 3 Av
 • Mr. Ephraim Levy - 3 Av

Upcoming Anniversaries

 • Mr. & Mrs. Steve Zipp - 26 Tammuz

Upcoming Yahrtzeits

 • Sara Relka bas Reb Nochum (Mrs. Fradel Bukiet’s mother) - 26 Tammuz
 • Reb Hershel Tzvi ben Reb Avraham (Mr. Richard Rosenbloom’s father) - 28 Tammuz
 • Chaika bas Reb Yosef (Mrs. Sarah Goldstein’s mother) - 28 Tammuz
 • Reb Tzvi Hirsch ben Reb Yechezkel Yaakov (Rabbi Menachem Rubinstein’s grandfather) - 29 Tammuz
 • Reb Velvel Efraim ben Reb Yisroel Halevi (Rabbi Simcha Levenberg’s father) - 1 Av
Comments on: Mazal Tov To - Matos/Masei
There are no comments.