Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To - Eikev

Friday, 7 August, 2020 - 11:05 am

 • Rabbi & Mrs. Yosef Bukiet on the birth of their grandson.
 • Mr. & Mrs. Moshe Davidoff on the birth of their granddaughter (to Laivy & Tzippy Mochkin.)
 • Rabbi & Mrs. Amram Farkash on the marriage of their son Menachem to Nechama Morozow. Mazal tov to the grandparents Rabbi & Rebbitzen Schochet. 
 • Rabbi & Mrs. Dovid Thaler on the birth of their granddaughter.

Upcoming Birthdays

 • Rabbi Menachem Rubinstein - 19 Av
 • Shlomo Habibian - 19 Av
 • Mr. Ariel Haratz - 20 Av
 • Mr. Reuven Gradon - 20 Av
 • Rabbi Yisroel Gurary - 20 Av
 • Menachem Raeburn - 21 Av
 • Levi Perl - 21 Av
 • Yitzchok Meyer Davidson - 22 Av
 • Rabbi Tzvi Boyarsky - 24 Av
 • Rabbi David Diamand - 24 Av

Upcoming Anniversaries

 • Rabbi & Mrs. Tzvi Boyarsky - 19 Av
 • Rabbi & Mrs. Zalmy Fogelman - 24 Av

Upcoming Yahrtzeits

 • Bina Rivka bas Reb Moshe (Rabbi Ami Meyers’s mother) - 19 Av
 • Ester bas Reb Avrohom (Mr. David Peretz’s mother) - 19 Av
 • Reb Yaakov Immanuel ben Reb Dov Yehuda (Mr. Yisroel Schochet’s father) - 20 Av
 • Reb Yaakov ben Reb Meir (Mrs. Chana Weiss’s father) - 21 Av
 • Sima bas Reb Shmuel Dovid (Rabbi Tzvi Rauh’s mother) - 23 Av
 • Rebbitzen Leah bas Reb Avrohom Abele Hakohen Raichik - 24 Av
Comments on: Mazal Tov To - Eikev
There are no comments.